top of page

Współpraca i projekty indywidualne.

Escala realizuje zamówienia detaliczne i kontraktowe, zapewniając najwyższą jakość oferowanych produktów

i profesjonalną obsługę. Oferta marki skierowana jest zarówno do przestrzeni prywatnych, jak i użyteczności publicznej -prywatnych rezydencji, hoteli, powierzchni recepcyjnychi restauracji. Escala realizuje również zamówienia indywidualne, spełniając przy tym oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ogólne warunki sprzedaży dostępne są w zakładce INFO. Dodatkowe informacje na temat warunków współpracy i oferty cenowej można uzyskać pod adresem

e-mail: info@escalapoland.com.

 

Zapraszamy do współpracy projektantów i architektów wnętrz oraz showroomy i salony meblowe zainteresowane ofertą ekspozycyjną.

Ogólne warunki sprzedaży.

Niniejsze warunki znajdują zastosowanie w przypadku braku odrębnych szczegółowych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym.

 

DEFINICJE:

 

SPRZEDAJĄCY: Escala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Sanoku 38-500, przy ul. Cegielnianej 29. Firma posiada numer REGON: 389892400, NIP: 6871974671

ZAMAWIAJĄCY: Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamawiający Towary i korzystający z Usług Sprzedającego, uprawniony do odbioru zamówionych produktów.

TOWARY: meble objęte ofertą, stanowiące przedmiot działalności Sprzedającego, produkowane po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, zwane dalej także towarami lub produktami.

USŁUGA: sprzedaż wysyłkowa mebli prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

OFERTA HANDLOWA: oferta pisemna sporządzona przez Sprzedającego i przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z cenami i opisem Zamawiającemu stanowi podstawę do zawarcia Umowy.

ZAMÓWIENIE: zamówienie złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na Towary i Usługi z oferty Sprzedającego. W zamówieniu należy podać: dane identyfikacyjne Zamawiającego, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładnie informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie towaru i usługi.

UMOWA: umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego na podstawie otrzymanej oferty handlowej, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem sprzedaży są meble marki Escala Poland, produkowane przez Escala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej także towarami lub produktami.

 2. Wszystkie meble marki Escala Poland są wykonywane na indywidualne zamówienie. Tym samym zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji Zamawiającego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Wszystkie meble oferowane przez Sprzedającego są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte gwarancją.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określany indywidualnie na podstawie rozmiarów mebla i miejsca dostawy.

 5. Zapytania ofertowe należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.escalapoland.com lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@escalapoland.com. W odpowiedzi na przesłane zapytanie Sprzedający sporządza ofertę handlową, którą przesyła do potencjalnego Zamawiającego, a po uzgodnieniu finalnych warunków oferty sporządza i przesyła do Zamawiającego Formularz Zamówienia. Poprzez akceptację warunków zawartych w Formularzu Zamówienia Zamawiający zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w Definicjach.

 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości zamówienia.

 7. Termin realizacji zamówienia wynosi od 8 do 12 tygodni, w zależności od typu mebla i jest podany w Formularzu Zamówienia.

 8. Dostawa zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Sprzedającego o gotowości do wysyłki. Dostawa nie obejmuje montażu oraz wnoszenia towaru do mieszkania/domu Zamawiającego.

 9. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania, z którą Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie się zapoznać. Sprzedający wyklucza swoją odpowiedzialność w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z dostarczoną instrukcją.

 

GWARANCJA

Sprzedający udziela gwarancji na swoje produkty na okres 1 roku, przy czym gwarancja ta nie obejmuje takich elementów jak:

1. Uszkodzenia wynikające ze zdarzenia losowego lub wynikłe w innych okolicznościach niezależnych od Sprzedającego,

2. Uszkodzenia powstałe wskutek przeróbek wykonywanych przez Klienta,

3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zaleceniami producenta zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania mebli,

4. Różnice występujące w odcieniu i fakturze, nierównomierne wybarwienia wynikające z właściwości użytych materiałów takich jak metale nakładane metodą natryskową na zimno, jak również efekty powstałe w wyniku procesów ich utleniania i patynowania, które mają charakter niepowtarzalny i nie stanowią wady produktu,

5. Uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwego ustawienia produktu, np.: bezpośrednio przy kaloryferze, kominku lub przy innych urządzeniach grzejnych,

6. Uszkodzenia lub odkształcenia powstałe w wyniku bezpośredniego ustawienia na meblach bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów oraz w wyniku czyszczenia nieodpowiednimi środkami,

7. Uszkodzenia powstałe wskutek długotrwałego kontaktu z wodą,

8. Uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniach o wilgotności mniejszej niż 45% oraz większej niż 60%,

9. Uszkodzenia powstałe podczas transportu mebli wykonywanego na zlecenie Zamawiającego przez firmę spedycyjną,

10. Wady i uszkodzenia, z którymi Zamawiający zapoznał się przy odbiorze produktu i na skutek których obniżono cenę końcową produktu,

11. Uszkodzenia produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia np.: zarysowania, wgniecenia, itp.

12. Zmiany tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej lub pokrycia z metalu, związane z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, wody, dymu tytoniowego i tym podobnych,

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

1. Reklamacja powinna być zgłoszona za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej i zawierać opis usterki wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dowodem zakupu.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

3. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający naprawi uszkodzony towar lub wymieni go na egzemplarz pozbawiony wad, a w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, zwróci Zamawiającemu poniesione koszty, przystając tym samym na odstąpienie Zamawiającego od umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w czasie bezpośredniego kontaktu z naszym pracownikiem lub za pośrednictwem serwisu www.escalapoland.com jest Escala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku 38-500, przy ul. Cegielnianej 29. Firma posiada numer REGON: 389892400, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres siedziby firmy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej:

  Escala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cegielniana 29, 38-500 Sanok, info@escalapoland.com.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w tym udzielenia informacji koniecznych dla podjęcia przez Ciebie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uzyskanie potrzebnych informacji oraz zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny dla przygotowania i udzielenia informacji, a w przypadku zawarcia umowy, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

 6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, doradcy zewnętrzni, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

POLITYKA COOKIES

 

Strona internetowa www.escalapoland.com wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

CO TO JEST „COOKIES”?

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączy się z Internetem.

Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik; pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

 

TYPY „COOKIES” - CEL ICH UZYSKIWANIA I PRZECHOWYWANIA

Konieczne do poprawnego działania stron - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www.escalapoland.com pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów, m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas powrotu na tę samą stronę czy wypełniania formularzy.

Poprawiające wydajność - zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony www.escalapoland.com : z jakich obszarów korzystają, ile czasu na nich spędzają itp. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników.

Poprawiające funkcjonalność - zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika. .

Statystyczne - tworzenie anonimowych statystyk służących do poprawiania funkcjonalności i zawartości stron.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

IMG_0160.png
IMG_0458.jpg
bottom of page